Visegrád látkép

 

A visegrádi temető

 

Temető látkép

 

Alapvető tudnivalók

 

Tulajdonos és üzemeltető:

A Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia

2025 Visegrád, Fő u. 40.

 

Telefonszám: (26) 398-006

 

Email elérhetőség: temeto [kukac] visegrad - plebania ∙ hu (szóközök nélkül)

 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 10-12 és szerda 15-17 óráig.

 

A temető nyitvatartási rendje:
A temető minden nap reggel 6 órától este 20 óráig látogatható.

 

Új sírhelyek megváltása:
A temetőben szabad sírhelyek nincsenek, csak lejárt sírhelyeket tudunk újra értékesíteni. Ezért új sírhelyek megváltása kizárólag Visegrádon bejelentett lakcímmel rendelkező személyek számára lehetséges.

 

Lemondás sírhelyről
Amennyiben a visegrádi temetőben lejárt (vagy esetleg érvényes) sírhelye van, amelyet nem kíván vagy képes fenntartani, lemondó nyilatkozatot kell tennie, amellyel a sírhelyet visszaadja a temető fenntartójának.
A lemondó nyilatkozat mintáját innen töltheti le.
A sírhely száma (parcel, sor, sorszám) felől érdeklődjék a plébánián!

 

Temetés intézéséhez szükséges okmányok:

 • Halotti anyakönyvi kivonat
 • Halottvizsgálati bizonyítvány
 • Személyi igazolvány

 

Sírhely felújítása
A sírhely felújítását, átalakítását minden esetben előre írásban be kell jelenteni!
A bejelentő lap mintáját innen töltheti le.
A sírhely száma (parcella, sor, sorszám) felől érdeklődjék a plébánián!

 

Kivonat a Temetői Szabályzatból

 

A kegyeletgyakorlás feltételei és a temetőhasználat általános rendje

 1. A temetőlátogatók a temetőben kegyeletgyakorlásuk során kötelesek méltó módon viselkedni, úgy, hogy azzal másokat ne zavarjanak, mások érzéseit ne sértsék.
 2. A temető nyitvatartási ideje a temető kapujában került elhelyezésre.
 3. A temetőbe a tulajdonos által meghatározott és kifüggesztett nyilvántartási idő tartama alatt bárki beléphet. A nyitvatartási időn kívül a temetőben tartózkodni nem szabad, az ott tartózkodó a távozásra felszólítható.
 4. A temetőbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak a tulajdonos (R.k. Plébánia) engedélyével szabad. A mozgáskorlátozottakat a parkolási engedélyük feljogosítja a temető területére történő behajtásra.
 5. A temető területére ebet bevinni - vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, jelző, őrző- védő ebek kivételével – nem szabad.
 6. A temetőben nem szabad gyertyagyújtáson kívül bármiféle tűzrakás, hulladékégetés vagy tűzveszélyes anyag használata, elhelyezése, vagy bármiféle anyag meggyújtása beleértve a temetőben keletkezett bárminemű hulladékot, növényi maradványokat.
 7. Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető. A rendzavaró felszólítható a temető elhagyására.
 8. A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni és megrongálni nem szabad.
 9. A temető közelében nyitva tartó illemhelyhelyiségek:
  Egészségház (Fő utca 38.); Polgármesteri Hivatal (Fő utca 81.)

 

A temetőben végzett munkák

 

 1. A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a temető üzemeltetője részére a munkavégzés megkezdését megelőzően írásban a munkák megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell jelenteni. A bejelentést a sírhely bérlője (nem pedig a kivitelező) köteles megtenni!

 2. Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munkát végző vállalkozók a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, a munka befejezését követően az építési törmeléket kötelesek eltakarítani, a temetőből elszállítani. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

 3. A munkavégzés temetőbeli helye és ideje a folyamatban levő temetésre, búcsúztatásra, kegyeleti szertartások végzésére tekintettel és a temetőszabályzatban meghatározott előírások be nem tartása esetén korlátozható. A munkavégzés előzetes bejelentésének hiányában a temető üzemeltetője a temető területére munkavégzés céljából történő belépést megtilthatja.

 4. Építőanyagnak a temető területére történő beszállításához építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez különösen sírkőkészítés, sírkőtisztítás, kripta-sírbolt készítés, továbbá megbízás alapján végzett sírhelygondozás esetén a tulajdonos (R.k. Plébánia) engedélye szükséges.

 5. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek rendelkezniük kell a tevékenység végzésére jogosító okirattal, melyet a munkavégzés során annak a helyszínén kell tartani. Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozó köteles betartani a szabályzatban meghatározott feltételeket.

 6. A sírhelyekre csak egynyári vagy évelő lágyszárú növény telepíthető. Fás szárú növény telepítéséhez a tulajdonos előzetes engedélye szükséges. Az engedély nélkül telepített fás szárú növényt a tulajdonos eltávolíthatja.

 7. A sírhely jogosultja köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni. Sírgondozás céljára a közkifolyó vizét bárki ingyenesen használhatja. A sírhelyek gondozása során keletkezett hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

 8. A temetőben keletkezett hulladékot csak arra kijelölt hulladéklerakóban lehet lerakni. A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről a temető tulajdonosa, míg a hulladék elszállíttatásáról és kezeléséről pedig az Önkormányzat gondoskodik.

 9. A sírok, a sírboltok kerítéssel nem határolhatók körül.

 

Sírjel, síremlék, sírbolt

 

 1. Temetési hely megjelölésére sírjel, síremlék használható, illetőleg létesíthető.

  1. A sírjellel, síremlékkel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.
  2. A sírjel, síremlék nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja.
  3. A síremléknek, sírjelnek meg kell felelnie a temető általános arculatának. Szabálytalan, közízlést sértő vagy a temetőbe nem illő alakzatú, illetve feliratokkal ellátott síremléket felállítani nem szabad. A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
  4. A temetőben felállított síremlék lebontása és áthelyezése esetén a munkálatok kezdete előtt a munkálatokat a tulajdonosnak be kell jelenteni.
 2.  

 3. A temetőben új síremlék emelésére csak a régi sírok helyén van lehetőség. A lejárt és meg nem újított sírokon lévő síremlék – amennyiben a jogosult a lejárai határidőig el nem szállítja – a Plébánia tulajdonába kerül.
 4.  

 5. Sírboltok (kripták):

  1. A temetőben sírbolt építését a temető tulajdonosának hozzájárulásával a külön jogszabályban meghatározott esetben és módon lehet. Sírboltok tervezetét, vázrajz mellékletével, az építtetőnek be kell nyújtani a tulajdonos felé, a tervezett kivitelezés előtt 15 nappal. Amennyiben a tervezet nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a tulajdonos 8 napon belül köteles az építtetőt tájékoztatni. A sírboltot elkészülte után a tulajdonosnak be kell mutatni.
  2. A sírboltba csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy a végrendeletben nem rendelkezett, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők.
 6.  

 7. A biztonságos használatot veszélyeztető sírjel, síremlék vagy sírbolt: A temető tulajdonosa a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel, síremlék vagy sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

 

A temetőre vonatkozó részletes szabályozást a Plébánia Temetői Szabályzata tartalmazza.